Vedtægter for ØRESTAD: Innovation City Copenhagen

§ 1 Navn og hjemsted

Ørestad: Innovation City Copenhagen er en forening med hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1.

Foreningens formål er at arbejde for visionen om, at Ørestad skal være det stærkeste knudepunkt for innovation, viden og kreativitet i Greater Copenhagen.

Stk. 2.

Foreningens formål opnås ved:

 gennem partnerskaber mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, kommunen og andre relevante aktører at bidrage til realiseringen af visionen til gavn for områdets fortsatte vækst og udvikling til glæde for virksomheder og deres medarbejdere.

§ 3. Medlemsforhold

Stk. 1.

Foreningen er udtryk for samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunen samt øvrige interesserede organisationer, enkeltpersoner m.v.

Stk. 2.

Medlemmerne er virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og enkeltpersoner, der har tilknytning til Ørestad.

Stk. 3.

Andre, der ønsker at støtte foreningens formål, kan optages som medlemmer efter godkendelse i bestyrelsen.

Stk. 4.

Udmeldelse finder sted skriftligt til formanden med 6 måneders varsel til den 31. december. Udmeldende og udmeldte medlemmer har intet krav på foreningens formue.

§ 4. Medlemsbidrag

Stk. 1.

Bestyrelsen udarbejder forslag til generalforsamlingens fastsættelse af medlemsbidrag for den kommende to-års periode opdelt i følgende medlemskategorier:

 Virksomheder, opdelt i små (under 50 ansatte), mindre (under 150 ansatte), store (over 150 ansatte)

 Uddannelsesinstitutioner

 Organisationer

 Enkeltpersoner

 Andre.

Der kan anvendes ”kollektivt medlemskab” for virksomheder og institutioner, som har fælles ejerforhold eller lign.

Stk. 2.

Bidraget opkræves forud og en gang årligt.

Stk. 3.

Bidraget skal være betalt for at opnå stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 4.

Ved optagelse af nye medlemmer fastsættes bidraget i forhold til antallet af måneder, som resterer i det pågældende regnskabsår.

Stk. 5.

Foreningens aktiver tilhører foreningen. Medlemmerne kan ikke gøre krav på en ideel andel af disse. Foreningens medlemmer kan ikke pålægges at betale andre økonomiske bidrag end medlemsbidraget med mindre andet følger af en generalforsamlingsvedtagelse.

§ 5. Generalforsamlingen

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 31. maj.

Stk. 3.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på begæring af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal indgives til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden fire uger efter begæringens modtagelse.

Stk. 4.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 4 ugers varsel. Evt. indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne mindst én uge inden generalforsamlingen.

Stk. 5.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 6.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab for det forudgående år

4. Godkendelse af årsplan/aktiviteter

5. Godkendelse af budget- og medlemsbidrag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af revisor

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

Stk. 7.

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der ledergeneralforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

Stk. 8.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er bidragsbetalende medlemmer. Det er muligt, at stemme pr. fuldmagt.

Stk. 9.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal undtagen i de situationer, der er omfattet af § 6, § 9 og § 10, hvor der kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer og hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede

Stk. 10.

Der føres protokol vedr. det på generalforsamlingen passerede. Udskrift af protokollen udsendes til medlemmerne.

§ 6. Bestyrelsen

Stk. 1.

Bestyrelsen består af 7 – 13 medlemmer, der vælges blandt de bidragebetalende medlemmer for 2 år ad gangen og som udgangspunkt med følgende sammensætning:

 2/5 repræsentanter for erhvervslivet, som vælges efter indstilling fra de virksomheder, som er medlemmer

2/5 repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne, som vælges efter indstilling fra de uddannelsesinstitutioner, som er medlemmer

 Herudover 1/5 repræsentanter for organisationer og enkeltpersoner, som har tilkendegivet ønske om at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Stk. 2.

Bestyrelsen har ansvar for

 at vedtage årsplan for aktiviteter og projekter som led i realiseringen visionen

 at udarbejde forslag til budget, herunder medlemsbidrag for den kommende toårsperiode

 at drøfte og indstille eventuelle vedtægtsændringer

 at fastlægge rammer og mål

 at føre tilsyn med sekretariatets virksomhed

 at sikre en bred medlemsopbakning til opnåelse af foreningens formål.

Stk. 4.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand.

Stk. 5

Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt flertal og er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formanden stemme afgørende.

Stk. 6.

Bestyrelsen holder møde minimum 4 gange årligt efter formandens beslutning og indkaldes i øvrigt, når formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Stk. 7.

Der føres protokol over bestyrelsens møder, som efter hvert møde underskrives af de deltagende medlemmer. Udskrift af protokollen udsendes elektronisk til bestyrelsens medlemmer efter hvert møde.

Stk. 8.

I tilfælde af afgang fra bestyrelsen kan bestyrelsen supplere sig selv fra vedkommende medlemskategori indtil den førstkommende generalforsamling.

§ 7. Regnskab og formue

Stk. 1.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor.

§ 8. Tegning og hæftelse

Stk. 1.

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formand og et øvrigt bestyrelsesmedlem.

Stk. 2.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 9. Ændring af vedtægten

Stk. 1.

Ændringer i vedtægten kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer og hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 2.

Såfremt der ikke deltager 2/3 af medlemmerne, kan vedtægterne ændres på en hertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Sådan ekstraordinær generalforsamling kan tidligst afholdes 4 uger efter den ordinære generalforsamling og indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

§ 10. Opløsning

Stk. 1.

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, jf. herved proceduren i § 9. Foreningens formue ved opløsningstidspunktet fordeles mellem medlemmerne.

§ 11. Overgangsbestemmelser

Stk.1.

Medlemmerne af den stiftende generalforsamling udgør foreningens bestyrelse indtil der gennem generalforsamling som foreskrevet i § 5 er valgt bestyrelsesmedlemmer som anvist i § 6.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 31. januar 2017

____________________

Dirigent

Med henvisning til referat af den stiftende generalforsamling, underskrevet af dirigenten.

Skriv til os, og adm. direktør Carolina Benjaminsen vil kontakte dig.

Accepter venligst betingelserne! E-mail eller navn mangler at blive udfyldt! E-mailen er ikke gyldig! Beskeden kunne ikke sendes! Tak for din tilmelding! Du vil høre fra os snarest.